Hankintaosasto on keskeisessä roolissa modernissa yrityksessä, ja hankinnan optimointiin onkin keskitytty yhä enemmän viime vuosina. Dialogi taloushallinnon ja hankinnan välillä luo paremman ymmärryksen kummankin kokemista haasteista, joka taas auttaa tehostamaan koko organisaation työskentelyä.

Read full article

Analysoi toimittajiasi

Kun tavoitteena on optimoida kuluja, on hyvä idea aloittaa toimittajien arvioinnista. Suhteet toimittajiin ovat usein hyvät, mutta suhteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannattaa panostaa – se on yleensä vaivan arvoista. Toimittajasuhteet eivät ole pelkkää hintojen ja alennusten neuvottelua, vaan toimittajan tulisi myös luoda lisäarvoa, joka on samassa linjassa yrityksesi vision ja arvojen kanssa. Tämä mahdollistaa pitkäaikaisen yhteistyön, sekä pohjan tulevaisuuden prioriteeteille.

Canonin tekemä raportti kuvailee viisi suurinta haastetta hankinnassa ja taloushallinnossa. Alla kerromme näistä haasteista, sekä siitä kuinka Rillion voi auttaa vastaamaan niihin.

1. 55 % yrityksistä pitää hankinnasta maksuun – prosessien parantamista sekä hankinnan että taloushallinnon keskeisenä tavoitteena

Prosessien parantamisella tarkoitetaan yleensä automatisoimista ja virtaviivaistamista, mutta se voi myös liittyä siihen kuinka henkilöstö tottuu uusiin työskentelytapoihin. Työskentely-ympäristön on oltava käyttäjäystävällinen ja vakaa.

Rillion tarjoaa ratkaisun hankinnasta maksuun – prosessien virtaviivaistamiseen, jossa käyttäjäystävällisyys ja mobiilitoimivuus ovat keskeisiä ominaisuuksia. 

2. 51 % yrityksistä pitää hankinnan kulujen minimointia tärkeänä

Hankinnan kulujen vähentämiseen vaikuttaa oikean tuotteen ostaminen parhaaseen hintaan, luotettavalta toimittajalta, joka toimittaa sopimuksen mukaan. Useille yrityksille tämä tarkoittaa hankinnan keskittämistä harvemmille toimittajille, sovituilla hinnoilla ja ehdoilla.

Rillionin tarjoamassa hankintajärjestelmässä voimassa olevat toimittajasopimukset ovat helposti nähtävissä. Henkilöstö voidaan näin ohjata ostamaan valituilta toimittajilta.

3. 39 % yrityksistä kokee tarpeelliseksi parantaa epäsuorien kustannusten kontrollia

Epäsuorien kustannusten kontrolloinnin tulisi olla johdon prioriteetti. Tarve sähköisen hankintajärjestelmän käytölle on kommunikoitava selkeästi ja johdon tuella läpi koko organisaation. Selkeä viestintä johdolta jo varhaisessa vaiheessa auttaa valmistelemaan hyvät olosuhteet uusien työskentelytapojen omaksumiselle organisaatiossa.

Rillion tarjoaa teknologian hankinnasta maksuun – prosessin alusta loppuun saakka, joka on edellytys epäsuorien kustannusten kontrollin saavuttamiselle. Kun kaikki transaktiot luodaan samassa järjestelmässä, on seuranta helpompaa ja hankinnan sääntöjen noudattaminen varmempaa.

4. 33 % yrityksistä haluaa minimoida riskejä toimittajaverkoston sisällä

Vähentääkseen riskejä toimittajaverkostossa, on työskenneltävä aktiivisesti läpi koko prosessin. Kannattaa aloittaa toimittajien yleiskatsauksella ja listata ne tarpeen ja riskin mukaan. Läheinen keskusteluyhteys toimittajaan on tärkeää yhteisen luottamuksen rakentamiseksi. Pyri tunnistamaan kunkin toimittajan arvot, sekä kuinka ne voivat auttaa minimoimaan riskejä.

RillionNetwork yhdistää kaikki toimittajat sähköisesti, joka vähentää riskiä ja lisää automaatiota. Lisäksi se tuottaa tarkempaa tietoa raportointia varten.

5. 29 % yrityksistä haluaa parannusta sääntöjen noudattamiseen

Organisaation hyväksynnän saaminen on avaintekijä muutosjohtamisen onnistumisessa. Sisäinen kommunikaatio, sekä helppo pääsy valittuihin toimittajiin ja tuotteisiin tulisi priorisoida.

Yleiset tiedot toimittajista, sopimuksista ja tilausvalikoimista ovat helposti nähtävillä Rillionin hankintamoduulissa. Tämä helpottaa tilaamista ”oikeilta” toimittajilta ja parantaa hankinnan sääntöjen noudattamista.

More exciting reading