Hankintaosaston perinteinen rooli on jäämässä vanhanaikaiseksi, kun hankinnan eri osa-alueita automatisoidaan. On nousemassa tarve aivan uudenlaiselle hankinnan asiantuntijalle, jolla on strategisen työskentelyn taitoja. Monilla hankintaosastoilla tunnistetaan tällä hetkellä strategisen osaamisen puute.

Deloitten Global Chief Procurement Officer Survey 2017 – tutkimuksen mukaan 60 % hankintajohtajista kokee osastoltaan puuttuvan tarvittavan osaamisen hankintastrategian läpiviemiseen. Välitön tarve paikata aukko osaamisessa on selvästi havaittavissa.

Read full article

Perinteisesti hankinta on tarkoittanut osastoa, joka ostaa ja prosessoi tavaroita ja palveluita. Hankintaosaston tärkeimmät tehtävät ovat olleet:

1. Löytää tavaroille ja palveluille paras hinta halutun laadun mukaisesti, sekä varmistaa toimitus tiettyyn aikaan
2. Poistaa hitaita ja paperia kuluttavia prosesseja, sekä vähentää kuluja automaatiota kasvattamalla.

Molemmilla tehtävillä on ollut sama tavoite: vähentää yrityksen kustannuksia. Teknologian tullessa helppokäyttöisemmäksi, halvemmaksi ja tehokkaammaksi, voidaan rutiinitehtäviä ja hankintaprosesseja automatisoida entistä enemmän. Automaation avulla ostajille ja hankinnan asiantuntijoille jää enemmän aikaa keskittyä strategisiin tehtäviin.

Hankintaosastoilla on siis mahdollisuus keskittyä tuottamaan lisäarvoa pelkkien kustannussäästöjen sijaan. Menestyäkseen niiden täytyy kyetä tekemään faktoihin perustuvia analyyseja (mieluiten reaaliajassa), joita johtoryhmä ja muut osastot voivat hyödyntää päätöksenteossa.

Pystyäkseen työskentelemään fiksummin ja ennakoivammin, on hankintaosaston myös pysyttävä kärryillä teknologian kehityksestä ja hyödynnettävä uusia työvälineitä ja järjestelmiä. Hankinnan tulee myös tiivistää yhteistyötään muiden osastojen kanssa, pystyäkseen tarjoamaan liiketoiminnalle strategista tukea.

Tulevaisuuden hankintaosastojen on varmistettava, että niillä on tarvittavat taidot ja osaaminen. Siksi on tärkeää tarkastella nykytilannetta omalla hankintaosastolla ja rakentaa kestävä pitkän tähtäimen strategia: Tunnista ja määrittele ne prosessit jotka voidaan automatisoida, sekä minkälaista osaamista tarvitaan. Mikäli hankintaosasto ei analysoi tilannettaan nyt, voi riskinä olla tarpeettomaksi jääminen tulevaisuudessa.

More exciting reading