Enligt ny forskning genomförd av Forrester, planerar 89% av de tillfrågade organisationerna att införa AI (Artificiell Intelligens) inom inköp och upphandlingsprocesser under de kommande två åren.

Den drivande faktorn till det ökande intresset för AI är potentialen att kraftigt reducera tids- och personalåtgång för komplexa eller repetitiva arbetsprocesser, som t.ex. inköpsordermatchning, kontroll av att avtalspriser fakturerats och attest av inköp. Utöver dessa arbetsuppgifter, finns förväntning på att AI även skall kunna hjälpa inköpare att ta bättre strategiska beslut.

Läs hela artikeln

Många företag planerar att investera i AI

Enligt rapporten förväntar sig 46% av företagen att göra en omfattande investering i AI för att förbättra inköpsprocesserna under de kommande 12 månaderna, 9% förväntar sig denna typ av investering inom 24 månader, medan 25% förväntar sig att göra mindre investeringar för att testa och se om kan de räkna hem en större investering.

Trots att det finns stora förväntningar på tillväxt, både hos leverantörer av AI och hos deras kunder, är vissa företag fortfarande tveksamma till denna nya teknologi.

Områden där AI skulle kunna göra stor skillnad

40% av respondenterna uppger att tidskrävande operativa arbetsuppgifter, såsom matchning av leverantörsfakturor, utgör stora hinder och slukar personalresurser som annars kunde användas för strategiskt arbete och beslutsfattande.

AI skulle kunna göra stora skillnad inom dessa områden. Trots det är 59% bekymrade över att utmaningar gällande datahantering underminerar den ROI man behöver på sin investering. De är oroliga över att inte kunna ha tillgång till korrekt data i rätt tid.

Trots dessa förbehåll anser många av respondenterna att det finns en stor potential i den nya teknologin. Respondenterna uppgav två huvudsakliga områden där ytterligare automatisering skulle ha stor potential: 51% skulle varmt välkomna den inom fakturahantering och 35% ser en potential i automatiserad attest av inköpsorder.

Precis som vi nämnt i ett tidigare inlägg, finns tre huvudområden där AI förväntas addera värde:

  • erbjuda bättre och billigare underliggande data som stöd för affärsbeslut
  • leverera nya insikter från avancerad dataanalys
  • automatisering av resurskrävande och/eller repetitiva arbetsuppgifter

Genom att automatisera arbetsuppgifter, avlastas ekonomiavdelningen och kan istället fokusera på mer värdeskapande uppgifter som beslutsfattande, strategiarbete, relationsskapande insatser och ledarskap.

Det kommer sannolikt att ta tid för AI-tekniken att mogna, för att på bred front kunna addera värde i form av dataanalys och beslutsunderlag till företag och organisationer. Men redan idag ser vi de första tecknen på praktisk användning av AI inom ekonomiadministrationen: moderna fakturahanteringslösningar kan ge förslag på kontering och kostnadsställe.

Om en verksamhet kan processa merparten av sina leverantörsfakturor automatiskt, utan manuell handpåläggning, kan detta på sikt leda till stora effektivitetsvinster.

Läs mer om fakturahantering här.